Integritetspolicy

Inledning

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med föreningen.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hesslecity 837001-2968 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som syftar till att göra Hässleholm till en levande stad.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens evenemangsverksamhet
 • Fakturering, betalning och bokföring
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom vår verksamhet.
 

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens evenemangsverksamhet Intresseavvägning eller avtal
Fakturering, betalning och bokföring Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Samtycke eller avtal
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och
sociala medier
Intresseavvägning och ibland samtycke

Föreningen behandlar personuppgifter för att bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar. Om vi önskar behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som är specificerade ovan kommer du att informeras särskilt om detta. Vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med fördefinierade ändamål.

När det gäller statistik och uppföljning får de insamlade personuppgifterna behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska orsakningsändamål eller statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Läs mer om dina rättigheter i avsnittet ”Vilka rättigheter har du?”.

Vi behandlar i första hand endast kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och epostadress samt köp- och betalningsuppgifter. Om du representerar en organisation kan vi även registrera information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan behövas delas med andra organisationer inom handeln för att vår verksamhet ska fungera, exempelvis vid evenemangsplanering. Vi kan även dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse. Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Kommer dina personuppgifter att utsättas för automatiserat
beslutsfattande?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande vars beslut kan få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation utan att särskilt informera dig. Om vi vid något tillfälle använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig och vilka konsekvenser det kan få.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning. Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får organisationen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att återkalla ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Förändringar av integritetspolicyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet därför kan innehållet i denna integritetspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här policyn eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Om du vill veta mer

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att mejla till mail@hesslecity.com.