Vi skapar framtidens stadskärna tillsammans

Staden ska vara en plats full av rörelse och liv för dig som bor här och för dig som besöker staden. För att utveckla Hässleholm och skapa en attraktiv stadskärna behöver vi (kommun, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och invånare) som är verksamma i staden samarbeta med varandra. Detta gör vi genom Svenska Stadskärnors BID-process.
Svenska Stadskärnors BID-process 

Målet med BID-processen är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys, samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering. Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg, där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara.

BID Hässleholm startade februari 2021 och är klar augusti 2022.
Nulägesanalys 2021/22 Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

Syftet är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla miljöer och stadsnära boende, med målet att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö att verka och bo i. Ett annat syfte med att utveckla BID-området är också att förstärka den lokala konsumtionen av dess varor, tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området.

Målet är att tillsammans ta fram en gemensam affärsplan, organisation och finansiering som bidrar till detta och som är hållbar över tid. Affärsplanen beskriver BID-områdets utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt. Affärsplanen ska vara ledande i det gemensamma arbetet.

Tre logotyper för HUS-projektet, EU-projektloggan, Hesslecity och Leader

HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

BID-processen (Business Improvement District) ingår i projekt HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell) som finansieras av Jordbruksverket och Leader Lag PH. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Hässleholms kommun och HessleCity och syftar till att utveckla Hässleholm stadskärna till att bli mer attraktiv och aktiv för boende, besökare och företag i Hässleholm.

 

Pin It on Pinterest

Share This