Hässleholms kommun har beviljats EU-medel för att utveckla stadens centrum inom projektet HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell. Tillsammans med aktörer i centrum ska Hässleholms kommun och HessleCity öka stadens attraktionskraft för boende, besökare och företagare.

Hässleholms centrum som mötes- och handelsplats står inför utmaningar i likhet med
flera andra städer idag. Tomma affärslokaler och minskade arbetstillfällen är några av de konsekvenser som märkts av konkurrens från e-handel och stora köpcentrum. Därutöver har spridningen av coronaviruset gett stora effekter på handel, service och restauranger i städernas centrum. Detta påverkar naturligt även platsens attraktivitet.

För att med gemensamma krafter hitta styrkan i vad staden kan erbjuda såväl medborgare som tillfälliga besökare, har Hässleholms kommun i samarbete med HessleCity ansökt om och beviljats EU-medel för centrumutveckling.

Kommunen har fått medel beviljade från Jordbruksverkets landsbygdsfond och Leader Lag PH för att genomföra projekt HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell. Pengarna ska, under en tvåårsperiod, användas till en
centrumutvecklingsprocess ledd av branschorganisationen Svenska Stadskärnor,
inköp av besöksräknare samt erfarenhetsutbyte med andra städer som har genomfört
eller är inne i motsvarande process. Den 17 februari startar steg 1 i BID-processen med en introduktions- och inspirationsdag.

Vi går in i processen med vilja, engagemang och enighet mellan partierna. För att utveckla Hässleholms centrum behövs ett starkare samarbete mellan kommunen, våra fastighetsägare, handlare och näringsliv, säger kommunalråd Hanna Nilsson (SD).

Vi arbetar ständigt för att utveckla centrum till en än mer attraktiv handels- och mötesplats för både invånare och besökare, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

Den BID-process som vi nu inleder med Svenska Stadskärnor ska stärka och inspirera i det fortsatta arbetet, säger kommunalråd Lars Johnsson (M).

Initiativet till att starta en BID-process kom från Hässleholms centrumförening HessleCity tillsammans med Hässleholms kommun, som såg ett behov av en gemensam vision, strategi och finansiering för att kunna arbeta långsiktigt med ökad tillväxt och attraktionskraft i centrum.

Stationsorterna Ballingslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö genomförde en BID- inspirerad process anpassad för landsbygden inom EU-projektet ”Mer attraktiva orter” i Hässleholms kommun under 2019. Projektet gav goda resultat där det lokala engagemanget varit starkt och utvecklingen i orterna fortsatt efter projektavslut. Vi ser positivt på att arbeta med Svenska Stadskärnors BID-modell i Hässleholms stad. Vi har många drivna aktörer och detta kommer stärka deras möjlighet att påverka utvecklingen i centrum, säger Anna Nordstrand, projektledare för HUS.

Vi behöver samarbeta för att locka fler besökare och få dem att tillbringa mer tid i
centrum. Svenska Stadskärnors BID-process är en konkret och framgångsrik modell för att utveckla stadskärnor tillsammans med dess aktörer. Vi kan se på övriga städer som exempelvis Ronneby och Ängelholm där processen varit framgångsrik, där man fått till en samverkan bland stadens aktörer kopplat till en gemensam vision och målbild, säger centrumledaren Johan Jönsson.

Svenska Stadskärnor leder arbetet

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) används både för
utveckling av städer, landsbygd, platser och stadsdelar. Svenska Stadskärnor har arbetat fram en svensk BID-modell i sju steg som flera kommuner har nyttjat.


Utgångspunkten är att skapa ett samarbete mellan offentlig och privat näring där alla
intressenter strävar efter att skapa förutsättningar för tillväxt med aktiviteter,
upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen. Med stöd från BID-modellen utvecklas en gemensam målinriktad nulägesanalys, affärsplan med en tillhörande handlingsplan, budget och medfinansiering.

Hässleholm ansluter sig till en samling på över 20-talet städer som genomgått en BID-process i Sverige. Att påbörja en BID-process under en pandemi är utmanande men fullt genomförbart, säger Inger Alfredsson, nationell samordnare Svenska Stadskärnor. Vi har fått ställa om och anpassa BID-modellen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De fem städer som vi har haft igång under pandemin har påskyndat en digitaliseringsmognad hos samtliga intressenter, vilket gör att arbetssättet blir mer effektivt. Dessutom stärks det lokala, regionala och nationella nätverket som är en framgångsfaktor för alla parter.

Mer information

Projektnamn: HUS – Hässleholms utveckling via Samverkansmodell
Projektägare: Hässleholms kommun
Samarbetspartner: HessleCity
Projektperiod: 2020-09-01 – 2022-11-30
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Projektstöd: 1 110 788 kr


Projektets syfte är att stärka och utveckla förutsättningarna för Hässleholms centrum
som handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk stadskärna stärker utvecklingsförutsättningar och tillväxt i såväl staden Hässleholm som för hela
Hässleholms kommun. Projektet genomförs i samarbete med HessleCity och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Lag PH.

Pin It on Pinterest

Share This